תקנון האתר

 1. מבוא
  • אתר טרפלקס (להלן: "האתר") מופעל ע"י חברת טרפלקס תעשיות בע"מ (להלן: "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת צינורות ואביזרי השקיה (להלן: "המוצר").
  • כל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון זכר, הדבר נעשה לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
  • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
  • התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 1. הרכישה
  • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
  • החברה אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך. כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי לא יופיעו באתר, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.
  • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
  • מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע על המוצרים באתר לרבות מחירם. טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן, במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון.
  • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה.
  • כל משתמש ו/או מבצע פעולת רכישה באתר (להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "הרוכש" ו/או "הצרכן"), מצהיר – בעצם השימוש ו/או הרכישה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על השימוש ורכישת מוצרים באמצעות אתר טרפלקס, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת השימוש ו/או הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
  • יובהר ויודגש, כי ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי החברה אינה מחויבת כלפי הלקוח כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי.
  • תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את טרפלקס.
  • מחירי האתר תקפים באתר בלבד.
 2. ביטול עסקה
  • עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), זכותו של הרוכש לבטל את עסקת הרכישה על ידי הודעה לטרפלקס וזאת החל מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
  • ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום.
  • במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, בהתאם להוראות החוק.
  • אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
  • מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
  • לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא לאחר שהחנות נתנה את הסכמתה מראש.
  • החנות תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:
   • נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
   • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין או כי גרמה להצגת נתונים שגויים באתר.
   • במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
  • הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
  • אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
  • הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב במייל או בטלפון.
  • בהודעת ביטול שיעביר הרוכש לחברה עליו לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור לעיל – עליו למסור פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו בין הצדדים בעת ההתקשרות.
  • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
  • החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
  • לקוח אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לחברה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. לקוח אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח.
  • החברה רשאית לתבוע נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 1. אספקה והובלת המוצר
  • טרפלקס תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה.
  • יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
  • רוב המשלוחים המיועדים להפצה לבתים פרטיים- יימסרו לנמענים ככל הניתן תוך 5 ימי עסקים.
  • מסירתם של רוב המשלוחים המיועדים להפצה בערים שאינן מרכזיות תתבצע ככל הניתן תוך 8 ימי עסקים.
  • מסירתם של רוב המשלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים תתבצע ככל הניתן תוך 10 ימי עסקים. (אזורים חריגים לעניין סעיף זה ולעניין כל חוזה זה: אזורים המופיעים בטבלת האזורים החריגים שבאתר צ'יטה. ולרבות: יישובי רמת הגולן וגבול הצפון/ יישובי המגזר הערבי/ יישובי בקעת הירדן/ ישובים מעבר לקו הירוק (שטחים)/ יישובי עוטף עזה/ אילת/ ים המלח ויישובי הערבה).
  • בימי שישי ושבת לא יתבצע שירות משלוחים.
  • אי מסירה בשל סיבה הקשורה בנמען לא תבוא במניין הימים למסירת משלוח.
  • רוב המשלוחים המיועדים לאיסוף יבוצעו ככל הניתן תוך 7 ימי עסקים.
  • החברה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, המשלוחים וההחזרות ובתקנון זה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
  • החברה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
   • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
   • שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
   • כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
  • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה. מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.
 1. שירות לקוחות
  • כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל החברה. ניתן לפנות לחברה גם בעבור פרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו.
   טלפון – 03-6167673
   פקס – 04-6065114
   Email: service@terraflex.co.il – נא לציין מס' טלפון ומספר הזמנה (באם יש) בעת משלוח דואר אלקטרוני.
   נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 1. אבטחת מידע ופרטיות
  • חברת טרפלקס, וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת טרפלקס ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס ההזמנה על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
  • במסגרת זו, לא מועבר מידע רגיש הקשור ללקוחותיה ולחשבונותיהם לידי צדדים שלישיים וכן לא נאגר מידע על אמצעי התשלום, מספר החשבון ופרטי כרטיסי אשראי ובכך נמנעת האפשרות של צד שלישי להגיע לפרטי כרטיסי האשראי. הפרטים מועברים ישירות לאתר מובטח של חברת הסליקה .
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
  • טרפלקס רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
  • בלחיצה על כפתור "בצע הזמנה" יש משום הסכמה לחברת טרפלקס או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 04-6065219. באמצעות לחיצה על כפתור "בצע הזמנה" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 1. כללי
  • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.
  • החברה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. 
   יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית(LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל. 
  • החברה לא תהיה אחראית בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. 
  • החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
  • הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת. 
  • אייקונים(ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. 
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החברה.
  • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה.
 1. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
 1. דין וסמכות שיפוט
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך במחוז הצפון (נצרת) מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
 2. אמינות
  • טרפלקס מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט,  ועל כן מקפידה ההחברה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.
  • קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.

טרפלקס תעשיות בע"מ 514198738